Skip to main content
Skip table of contents

Giao diện tổng quát (Dashboard)

Tên màn hình (Screen Name)

Giao diện tổng quát (Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Dashboard

Tổng quan (Summary)

Màn hình thể hiện tổng quát các thông tin liên quan đến tỷ lệ đặt phòng, công suất phòng theo ngày, thể hiện top 10 quỹ phòng bán nhiều nhất theo dạng biểu đồ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Điều kiện lọc

 • Chọn cơ sở cần xem

 • Chọn thời gian cụ thể cần xem thông tin

 • Tích chọn xem theo các trường thông tin:

  • HTL/ Hotel: loại phòng khách sạn

  • VLS/ Villa: loại villa

  • Group booking/ Khách đoàn

  • Hard Block/ Quỹ phòng cố định

  • Soft Allotment/ Quỹ phòng

Các biểu đồ tổng quát

 • Total Booking by Date: Thể hiện tổng số phòng đã lấy, tổng số phòng đã giữ và giới hạn phòng trong ngày

 • Occupied of next 30 days: Thể hiện số công suất phòng trong 30 ngày tới

 • %Occupied for a business date: Thể hiện công suất phòng trong ngày

 • Top 10 Allotments Big Sale: Thể hiện số lượng phòng bán đã lấy, chưa lấy và giới hạn phòng của top 10 quỹ phòng lớn nhất

 • Top 10 Profiles Big Sale: Thể hiện số lượng phòng đã lấy, chưa lấy của 10 kênh bán nhiều nhất

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.