Skip to main content
Skip table of contents

Giới hạn (Restriction)

Tên màn hình (Screen Name)

Giới hạn (Restriction)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management - Restriction

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép thiết lập giới hạn cho từng khách sạn, từng loại phòng và từng loại giá - Restriction.

 1. Các loại Restriction:

  1. Close : thiết lập Khách sạn/Room/Rate không được bán trong một khoảng thời gian cụ thể.

  2. Open: Mở bán lại Room/Rate đã đóng trước đó bởi Close Restriction. Thông thường, Room/Rate luôn được mở bán cho tất cả các ngày

  3. Max Length of Stay: số đêm ở tối đa tính từ ngày nhận phòng.

  4. Min Length of Stay: số đêm ở tối thiểu tính từ ngày nhận phòng.

  5. Max Advance Booking: số ngày đặt trước tối đa từ ngày nhận phòng.

  6. Min Advance Booking: số ngày đặt trước tối thiểu từ ngày nhận phòng.

  7. Max Stay Through: số ngày ở tối đa cần đặt khi đặt phòng vào ngày này.

  8. Min Stay Through: số ngày ở tối thiểu cần đặt khi đặt phòng vào ngày này.

 2. Các cấp Restriction:

  1. Property: thiết lập Restriction trên tất cả Room Types và Rate của một property.

  2. Room types: thiết lập theo từng loại phòng.

  3. Rate: thiết lập theo từng mã giá

  4. Room và Rate: thiết lập theo từng loại phòng và mã giá

Màn hình (Screen)

Trang quản lý Restriction:

 • Sau khi restriction được tạo sẽ được hiển thị thông tin vào trang chủ, dựa vào màu sắc người dùng có thể nhận biết được loại restriction đang được thiết lập cho ngày đó, chú thích màu sắc tượng trưng cho mỗi restriction được ghi chú ở cuối trang.

 • Nếu trong cùng 1 ngày có nhiều restriction được áp dụng thì sẽ hiển thị “*” tương ứng với ngày đó.

 • Expand/Mở rộng: Mở rộng để xem thêm các thông tin về Hotel/Room types/Rate Plan/Room-Rate

 • Collapse/Thu gọn: Thu gọn các thông tin về Hotel/Room types/Rate Plan/Room-Rate để tối ưu dữ liệu tải trang

Trường thông tin (Fields Description)

[Select Property]: Chọn khách sạn

 • Chọn thông tin để lọc theo Room Types/ Rate Plans/ Restrictions/OOO (Out of Order)/Overbook

 • Clear all filter/Xóa tất cả thông tin đã lọc trước đó

Hiển thị Restriction đã thiết lập tương ứng theo thời gian mà người dùng chọn.

Set Restriction theo Property.

 • Out Of Order: tình trạng phòng bị hư hỏng, cần sửa chữa hoặc vì 1 lý do gì đó mà không thể nhận khách. User cần phải cấu hình để trừ những phòng này ra. Được cấu hình ở module Room Management

 • Overbooking: tình trạng bán vượt ngưỡng tối đa của số villa và hotel của 1 cơ sở nhằm mục đích tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận cho cơ sở đó.

 • Temp Deduct: Quỹ phòng ở tạm giữ của các đại lý trong khi chờ hoàn tất thủ tục thanh toán (VPT).

 • Deducted: tổng số phòng villa và hotel đã được xác nhận đặt phòng.

 • Avaibility: Tổng số phòng villa và hotel sẵn sàng để bán

 • Occupancy: Công suất sử dụng phòng của cơ sở

 • Restrictions/Giới hạn: Thiết lập restriction cho cả property.

  • Close/Đóng: Đóng toàn bộ property

  • Max LOS/Thời gian lưu trú tối đa:

  • Mix LOS/Thời gian lưu trú tối thiểu:

  • Max Stay Through/Thời gian lưu trú tối đa bắt buộc phải ở qua đêm lựa chọn (không được Check-in hoặc Check-out)

  • Min Stay Through/Thời gian lưu trú tối thiểu bắt buộc phải ở qua đêm lựa chọn (không được Check-in hoặc Check-out)

[Room types]: Restriction được thiết lập theo Loại phòng

[Rate plans]: Restriction được thiết lập theo mã giá

Cách tạo Restriction (Create Restriction)

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.