Skip to main content
Skip table of contents

Gói dịch vụ (Package)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục gói dịch vụ (Package)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Package

Tổng quan (Summary)

Danh mục các gói dịch vụ (package) đang áp dụng của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các gói dịch vụ tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Tìm kiếm nhanh gói dịch vụ

 • Property: Chọn cơ sở lưu trú cần tìm kiếm các gói dịch vụ

 • Loại gói dịch vụ/Package Type: Tìm theo loại của gói dịch vụ

 • Tên và Mã/Name & Code: Tên của gói dịch vụ & mã gói dịch vụ

 • Show expired package: gói dịch vụ đã hết hạn sử dụng, có thể bật tắt bằng cách click vào ô vuông

Trường thông tin hiển thị của các gói dịch vụ

 • Loại gói dịch vụ/Package Type: bao gồm 3 loại

  • Include: Giá của gói dịch vụ đã bao gồm trong giá phòng

  • Exclude: Giá của gói dịch vụ chưa bao gồm trong giá phòng

  • Bookable: Gói dịch vụ cho phép đặt riêng trên đặt phòng

 • Cách tính/Calculation Rule: Cách tính giá của gói dịch vụ, bao gồm

  • Per Room: Tính theo từng phòng

  • Per Person: Tính theo từng khách áp dụng cho cả người lớn và trẻ em

  • Per Adult: Tính theo từng số khách người lớn

  • Per Child: Tính theo từng số khách trẻ em

  • Flat: Tính theo phí cố định

 • Tần suất đăng/Posting Rhythm: Tần suất đăng gói dịch vụ vào cửa sổ quản lý giao dịch chi tiêu của khách

  • Post Every Night: Đăng vào mỗi đêm khách lưu trú

  • Post on Arrival Night: Đăng vào đêm đầu tiên khách lưu trú

  • Post on Last Night: Đăng vào đêm cuối khách lưu trú

 • Ngày bắt đầu/Begin Sell Date: Ngày bắt đầu áp dụng của gói dịch vụ

 • Ngày kết thúc/End Sell Date:  Ngày kết thúc áp dụng của gói dịch vụ

 • Min Los: thời gian lưu trú tối thiểu

 • Transaction Code: mã giao dịch

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Update: Sửa thông tin gói dịch vụ

  • Delete: Delete package

[Update Package Info] - Thông tin chi tiết của Package

Nhấn vào nút chỉnh sửa để điều chỉnh thiết lập cho gói dịch vụ

Vào Tab Info

 • Code: Mã gói dịch vụ

 • Name: Tên gói dịch vụ

 • Sell Date: Chọn thời gian theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Package Type: chọn loại gói dịch vụ (3 lựa chọn)

 • Mô tả/ Description: thông tin chi tiết về gói dịch vụ

 • Cách tính/Calculation Rule: chọn cách tính giá của gói dịch vụ (4 lựa chọn)

 • Tần suất đăng/Posting Rhythm: chọn tần suất đăng gói dịch vụ vào cửa sổ quản lý giao dịch chi tiêu của khách (3 lựa chọn)

 • Min Los: thời gian lưu trú tối thiểu

 • Max Los: thời gian lưu trú tối đa

 • Thông tin về F&B/ F&B Information: lựa chọn nếu gói dịch vụ liên quan đến thông tin nhà hàng cần để dự báo. (ăn sáng, ăn trưa, ăn tối)

 • Transaction Code: mã giao dịch

Nhấn “Update” để lưu lại thông tin tạo mới cho gói dịch vụ

[Config Package Details] – Thiết lập giai đoạn giá cho Package

Nhấn vào nút chỉnh sửa để điều chỉnh thiết lập cho gói dịch vụ

Nhấn “Create” để thêm mới một giai đoạn

 • Giá người lớn/Price Default: Đơn giá cho 1 người lớn

 • Theo mùa/By Season: Giai đoạn tính theo mùa. Chọn từ danh sách mã mùa

 • Theo khoảng thời gian/By Date Range: Giai đoạn tính theo khoảng thời gian

 • Lưu/Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Hủy/Cancel: Chọn để không lưu lại thông tin

Xóa một giai đoạn giá của Package

 • Nhấn vào biểu tượng xóa ở cuối dòng giai đoạn giá

 • Màn hình xác nhận xóa sẽ xuất hiện. Nhấn Confirm để xóa giai đoạn giá đó, nhấn Cancel để hủy việc xóa giai đoạn giá

[ADMIN RATE PACKAGE TAB RATE PLAN] – Thiết lập package cho mã giá

 • Chọn “Assign New Rate Plan” để gán mã giá vào gói dịch vụ

 • Chọn mã giá để gán vào gói dịch vụ, có thể tìm kiếm bằng Code hoặc Name của mã giá

[TAG] Thẻ

 • Nhấn vào biểu tượng :switch: để bật tắt thẻ cho gói dịch vụ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.