Skip to main content
Skip table of contents

Grant key by room/Cắt thẻ phòng cho khách

Tên màn hình (Screen Name)

Grant key by room/Cắt thẻ phòng cho khách

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Grant key by room

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tạo thẻ phòng cho 1 hoặc nhiều khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Tìm kiếm

  • Rooms: tìm kiếm theo số phòng, nhập chính xác số phòng, có thể nhập nhiều phòng và cách nhau bởi dấu phẩy

  • Arrival Date: mặc định là business date, cho phép chọn một ngày

  • Reservation Status: lọc theo trạng thái của khách, mặc định là trạng thái INHOUSE, cho phép chọn nhiều (INHOUSE, RESERVED, CHECKED OUT, CANCELLED, PRE-CHECK IN, NOSHOW)

  • Search by: cho phép nhập mã hành trình hoặc mã đặt phòng hoặc số phòng để chọn một hoặc nhiều đặt phòng và tiến hành tạo thẻ phòng cho khách

[Result] – Kết quả tìm kiếm

  • Hiển thị danh sách khách ở theo những phòng đã chọn.

[Buttons] – Nút chức năng

  • Click Grant key chọn Encoder, Number of cards, Arrival date, Departure date tương ứng

  • Grant key và tap thẻ vào đầu đọc thẻ cho từng khách

  • Grant key success

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.