Skip to main content
Skip table of contents

Guest/ Quản lý danh sách khách

Tên màn hình (Screen Name)

Khách (Guest)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Meal/ Package – Nhấn “Guest

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm, xem chi tiết, thay đổi, thêm danh sách khách sử dụng dịch vụ hồ bơi, phòng gym

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Search box: cho phép nhập tên khách, email, số điện thoại, địa chỉ để tìm kiếm

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • First Name: Tên của khách

 • Last Name: Họ của khách

 • Birthday: Ngày sinh của khách

 • Phone Number: Số điện thoại của khách

 • Address: Địa chỉ của khách

 • Email: Địa chỉ email của khách

 • Các nút chức năng:

Tạo thêm vé bơi hoặc vé phòng gym cho khách

Xem thông tin các vé đang có của khách

Chỉnh sửa hồ sơ khách

Xóa hồ sơ khách

Thêm mới hồ sơ khách:

Bước 1: Bấm vào nút “New Guest” để thêm mới hồ sơ khách.

Bước 2: Điền các thông tin của khách vào form sau. Trường First Name và trường Last Nam là bắt buộc phải có thông tin

 • First Name: Tên của khách

 • Last Name: Họ của khách

 • Birthday: Ngày sinh của khách

 • Address: Địa chỉ của khách

 • Phone Number: Số điện thoại của khách

 • Email: Địa chỉ email của khách

 • Photo: Thêm hình ảnh nhận diện của khách để khi quẹt thẻ check in khách thì hình ảnh này sẽ hiện lên giúp nhận diện đúng người, tránh việc mượn thẻ người khác dùng.

  • Upload File: Chọn hình có sẵn trên máy tính và tải lên

  • Take Photo: Dùng Webcam của máy tính, laptop để chụp hình khách để tải lên

  • Paste From Clipboard: Bạn có thể sao chép hình từ các nguồn khác vào bộ nhớ máy tính (dùng Ctrl+C hoặc click chuột phải vào hình và chọn “Copy Image”) và click vào “Paste from Clipboard” để dán hình đó vào đây.


Bước 3: Bấm vào nút Submit để hoàn thành việc thêm mới hồ sơ khách

Lưu ý: Hồ sơ khách được tạo trong màn hình này thì sẽ độc lập với hồ sơ khách ở phân hệ Front Office.

Cập nhật thông tin khách:

Bước 1:

Click vào biểu tượng này trên dòng thông tin của khách muốn cập nhập thông tin

Bước 2: Điều chỉnh các trường thông tin của khách ở form sau:

Bước 3: Bấm vào nút Submit để hoàn thành việc cập nhật hồ sơ của khách

Tạo mới vé (ticket) vào hồ bơi, phòng gym cho khách:

Bước 1:

Click vào biểu tượng này để tạo mới vé vào hồ bơi hoặc phòng gym cho khách


Bước 2: Điền các thông tin về vé dịch vụ vào form sau:

 • Card: Kết nối đầu đọc thẻ với máy tính, tap thẻ vào đầu đọc thẻ để phần mềm tự động ghi nhận mã thẻ vào trường thông tin “Card”.

 • Ticket Type: Chọn loại dịch vụ cho vé (Pool: hồ bơi, Gym: phòng gym, Other: dịch vụ khác)

 • Unit: Là đơn vị tính
  + Onetime: Vé chỉ sử dụng 1 lần
  + Day: Đơn vị tính theo ngày
  + Week: Đơn vị tính theo tuần
  + Month: Đơn vị tính theo tháng
  + Quarter: Đơn vị tính theo quý
  + 6 Months: Đơn vị tính theo 6 tháng
  + Custom: Tính từ ngày bắt đầu và ngày kết thúc ở trường Start TimeEnd time

 • Number of Unit: Là số lượng theo đơn vị tính ở trên. Ví dụ muốn tạo vé có thời hạn sử dụng trong 2 tuần: thì chọn đơn vị tính (Unit) là “Week” và chọn Number of Unit là “2”. Nếu chọn Unit là “custom”, thì không cần điền thông tin vào trường Number of Unit, vé sẽ có thời hạn sử dụng dựa theo các trường Start TimeEnd Time.

 • Start Time: Thời gian bắt đầu được phép sử dụng dịch vụ

 • End Time: Thời gian kết thúc được phép sử dụng dịch vụ

 • Note: Ghi chú thêm

Xem danh sách các vé dịch vụ đã tạo cho khách:

Bước 1:

Click vào biểu tượng này để xem các thẻ dịch vụ đã tạo cho khách


Bươc 2: Danh sách các thẻ dịch vụ đã được tạo cho khách sẽ hiện ra ở bảng sau:

 • Guest: Tên của khách

 • Card ID: Mã của thẻ

 • Ticket Type: Loại hình dịch vụ

 • Number of Unit: Thời hạn được phép sử dụng của vé dịch vụ

 • Note: Ghi chú thêm

 • Start Time: Thời gian bắt đầu được phép sử dụng vé dịch vụ

 • End Time: Thời gian bắt đầu được phép sử dụng vé dịch vụ

 • Các nút chức năng:

 • Assign card: Gắn thẻ kiểm soát vào vé dịch vụ của khách

 • Unassign card: Hủy gắn thẻ vào vé dịch vụ của khách

 • Checkout: Khi khách rời khỏi hồ bơi, hoặc phòng gym thì cần thực hiện việc check out vé dịch vụ cho khách

 • Edit Ticket: Điều chỉnh thông tin vé dịch vụ

 • View usage history: Xem lịch sử sử dụng dịch vụ của khách

Xóa hồ sơ khách:

Bước 1:

Click vào biểu tượng này để xóa hồ sơ khách

Bước 2: Click vào nút Yes để tiến hành xóa hồ sơ khách.

Lưu ý: Việc xóa hồ sơ khách (guest) ở màn hình guest ko ảnh hưởng đến các vé (ticket) đã tạo cho khách đó trước đó.

Lưu ý (Remarks)

 • Hồ sơ khách (guest) được tạo ở màn hình Guest thì độc lập với hồ sơ khách ở phân hệ Front Office

 • Việc xóa hồ sơ khách (guest) ở màn hình guest không ảnh hưởng đến các vé (ticket) đã tạo cho khách đó trước đó.

 • Khi 1 thẻ (card) đang assign cho vé (ticket) chưa checkout thì sẽ không được được gắn (assign) cho vé (ticket) khác

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.