Skip to main content
Skip table of contents

Hàng đợi phòng (Room Queue)

Tên màn hình (Screen Name)

Hàng đợi phòng (Room Queue)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Room Queue

Tổng quan (Summary)

Thực hiện chức năng thêm phòng vào hàng đợi để nhân viên bộ phận buồng phòng kiểm tra và dọn phòng trước khi khách đến

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Chỉnh sửa vị trí ưu tiên của từng phòng/Edit Order

Màn hình tìm kiếm các phòng đang trong danh sách đợi

 • Tên khách/Guest name

 • Số phòng/Room No.

 • Loại phòng/Room Type

 • Trạng thái của Lễ tân/FO status

o OCC ( Occupied) : Phòng đang có khách

o VAC (Vacant): Phòng chưa có khách

 • Tình trạng phòng/Room Status

 • Tình trạng bộ phận buồng phòng/HK Status

Danh sách hàng đợi phòng

 • Số thời gian phải hoàn thành công việc/Q-Time

 • Thứ tự phòng đợi/Order

 • Mã xác nhận/Conf No

 • Số phòng/Room

 • Loại phòng/Room Type

 • Trạng thái của Lễ tân/FO status

 • Tình trạng phòng/Room Status

 • Tình trạng bộ phận buồng phòng/HK Status

 • Ca làm/Shift

 • Tên khách/Name

 • Khách vip/VIP

 • Hành động/Action

  • Delete: Thực hiện xóa khỏi phòng khỏi danh sách đợi dọn phòng

  • Add room to Shift: Thêm phòng cần dọn vào ca làm của nhân viên, những phòng chưa được thêm vào ca trực của nhân viên mới hiển thị chức năng này

  • Người dùng có thể kiểm tra lại thông tin phòng được thêm vào ca trực của nhân viên, đồng nghĩa với việc nhân viên này vừa nhận thêm Task tại phần Report → Task Assignment

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.