Skip to main content
Skip table of contents

Hạng phòng (Room Class)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục hạng phòng (Room Class)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Room Class

Tổng quan (Summary)

Danh mục các hạng phòng của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các hạng phòng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã hạng phòng

 • Tên/Name: Tên hạng phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của hạng phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một hạng phòng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một hạng phòng

Thêm mới một hạng phòng

Người dùng có thể nhập thêm mới các hạng phòng hoặc import từ file excel

Thêm/Add: Nhập tay thông tin hạng phòng mới

 • Mã/Code: Mã hạng phòng

 • Tên/Name: Tên hạng phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của hạng phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Mô tả/Description: Mô tả về hạng phòng

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một hạng phòng khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.