Skip to main content
Skip table of contents

Hồ Sơ Đại Lý (Profile)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục hồ sơ (Profile)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Profile

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã hồ sơ đại lý áp dụng tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách mã hồ sơ đã khai báo

  • Code: Mã của hồ sơ

  • Nam: Tên của hồ sơ

  • Profile Type: Loại hồ sơ

  • Status: Tình trạng của hồ sơ, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive)

  • Nút chức năng/Action:

    • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã hồ sơ

[Update profile] - Chỉnh sửa mã hồ sơ

  • Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.