Skip to main content
Skip table of contents

Hướng dẫn tạo config package mới

Bước 1: Truy cập vào Admin Setting -> chọn Setup -> chọn Package Type

Nhập thông tin để tạo mới Package Type:

  • Package Type Code: free text

  • Service: bao gồm 5 service

+ APS: sử dụng cho các package liên quan tới CiAPS.

+ OTHER: sử dụng cho các dịch vụ ngoài APS.

Bước 2: Truy cập vào Package Control Module -> chọn Package Configuration

 

  • Chọn Create Package nếu package chưa có trong danh sách Package Configuration.

  • Chọn Edit nếu Package đã có trong danh sách Package Configuration.

Bước 3: Điền thông tin:

Package Code: điền thông tin Package Code khớp với Package Code doanh thu đã tạo trước đó.

Package type: chọn Package tương ứng đã tạo trước ở Admin Setting.

Lưu ý:

Package type có service = APS -> sẽ được APS cấu hình vào ACM riêng tương ứng với package type đó. Trường hợp tick chọn thêm VAP & SAF ở PCM thì khách có thể đi 2 cổng ACM cho VAP & SAF và Package type mới tạo.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.