Skip to main content
Skip table of contents

Hủy đặt phòng (Cancel Reservation)

Tên màn hình (Screen Name)

Hủy đặt phòng (Cancel Reservation)

Đường dẫn (Open Link)

1. Log in – Front Office – Reservation/Đặt phòng – Tại Tab Unassigned/Chưa gán phòng & Arrival/Khách đến – Chọn đặt phòng – Nhấn “Cancel Reservation/Hủy đặt phòng

image-20240116-065615.png

2. Tại màn hình Confirmation Detail – Nhấn “Cancel Reservation/Hủy đặt phòng

Tổng quan (Summary)

Chức năng cho phép hủy đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin hủy đặt phòng

 • Phí hủy/Cancellation fee: Phí hủy phòng khách phải thanh toán. Thông tin tham khảo & mặc định lấy tổng tiền phòng của đặt phòng.

 • Lý do hủy/Reason: Lý do hủy đặt phòng

 • Mô tả/Write a reference: Nhập các thông tin ghi chú về việc hủy đặt phòng này

Nhấn “Accept“ để xác nhận hủy đặt phòng. Tình trạng của đặt phòng bị hủy sẽ chuyển sang “Canceled“.

[Tab Canceled/Đã hủy] – Danh sách các đặt phòng đã hủy

image-20240116-065717.png
 • Mã hành trình/IT No.: Mã hành trình. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của mã hành trình.

 • Mã xác nhận/Conf. No.: Mã xác nhận. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của mã xác nhận.

 • Họ tên/Guest Name: Tên của khách lưu trú. Tên khách liên kết với màn hình Thông tin khách.

 • Số khách/ Persons: Số khách lưu trú của từng đặt phòng.

 • Đại lý/T.Agent: Tên đại lý du lịch.

 • Company: Tên công ty.

 • Huỷ lúc/Cancelled At: Ngày-giờ huỷ đặt phòng.

 • Lý do/Reason: Lý do huỷ đặt phòng.

 • Tham khảo/Reference: Tham khảo.

 • Mã đoàn/ Block Code: Tên mã đoàn khi đặt phòng theo đoàn.

Lưu ý (Remarks)

 1. Chỉ áp dụng với các đặt phòng có Balance trong guest folio = 0

 2. Chỉ áp dụng với các đặt phòng có tình trạng Reserved

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.