Skip to main content
Skip table of contents

Địa điểm (Location)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý địa điểm (Location)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Settings – Location

Tổng quan (Summary)

Màn hình dùng để tạo và quản lý địa điểm đưa đón khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Search/ Ô tìm kiếm: cho phép tìm kiếm nhanh các địa điểm mong muốn

  • # Số thứ tự

  • Name/ Tên địa điểm

  • Address/ Địa chỉ đưa đón

  • Action/Nút chức năng:

    - Biểu tượng cây viết: chỉnh sửa thông tin
    - Biểu tượng thùng rác: xóa bỏ thông tin đã tạo

Màn hình chỉnh sửa:

Màn hình xóa bỏ:

Nhấn vào nút Create để thêm mới 1 địa điểm:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.