Skip to main content
Skip table of contents

Import Booking

Tên màn hình (Screen Name)

Import Booking

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Import Booking

Tổng quan (Summary)

Chức năng hỗ trợ import đồng loạt nhiều mã đặt phòng vào hệ thống.

Màn hình (Screen)

image-20240313-044504.png

Trường thông tin (Fields Description)

[Buttons] – Nút chức năng

 • Chọn/Choose: nhấp chọn tệp tin chứa dữ liệu thông tin đặt phòng.

 • Xem trước/Preview: chức năng này có thể được sử dụng sau khi quá trình tải tệp tin lên hệ thống hoàn tất

image-20240313-045427.png

[Result] – Kết quả tìm kiếm

image-20240313-071153.png
 • Itinerary Number: mã hành trình

 • Confirmation No: mã đặt phòng

 • Room: số phòng

 • Arrival Date: ngày nhận phòng của khách

 • Departure: ngày trả phòng của khách

 • Guest Name: tên khách

 • Status: trạng thái của khách trong đặt phòng

 • Package: gói dịch vụ, bữa ăn của khách

 • Rate code: mã giá của khách

 • Nút chức năng :reset: : xoá hết các filter đã được áp dụng

 • Nút chức năng :import: : tiến hành import các mã đặt phòng đã được chọn (lựa chọn tối đa 100 mã đặt phòng)

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.