Skip to main content
Skip table of contents

Định tuyến giao dịch (Add Routing)

Tên màn hình (Screen Name)

Định tuyến giao dịch (Routing)

Đường dẫn (Open Link)

  1. Log in - Front Office - Reservation - Chọn đặt phòng - Nhấn “Billing” - Nhấn ““ - Chọn “Routing” - Tại màn hình Routing nhấn “New

  2. Log in - Front Office - Reservation - Tab In-house - Chọn đặt phòng - Nhấn “View Routing” - Tại màn hình Routing nhấn “New

Tổng quan (Summary)

Chức năng khai báo các định tuyến giao dịch của đặt phòng, sử dụng trong trường hợp gom giao dịch về cho công ty hoặc đại lý du lịch hoặc dành cho các nhóm phòng cần tập trung chi phí về một phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Phương thức routing:

  • Toàn bộ giai đoạn lưu trú/Entire Stay: Lựa chọn cho phép routing trong toàn bộ giai đoạn lưu trú của khách

  • Tự chọn ngày/Other Dates: Lựa chọn cho phép routing theo 1 số ngày cụ thể trong giai đoạn lưu trú. Khi lựa chọn phương thức này hệ thống hiển thị trường thông tin để người dùng chọn ngày cụ thể

Thông tin chuyển routing:

  • Chọn folio: Chọn sổ chi tiêu muốn routing. Để trống nếu muốn routing toàn bộ folio của khách

  • Chọn giao dịch: Chọn các mã giao dịch muốn routing. Để trống nếu muốn routing toàn bộ các giao dịch trong folio của khách

Thông tin nhận routing:

Người dùng có thể chọn tìm kiếm theo số phòng hoặc theo số Conf No. của đặt phòng

  • Số phòng/Room: Nhập số phòng muốn routing sang

  • Mã xác nhận/Confirmation: Nhập mã xác nhận của đặt phòng muốn routing sang, sử dụng trong trường hợp đặt phòng chưa được gán phòng

  • Folio nhận routing/Destination folio: Chọn sổ chi tiêu sẽ chứa các giao dịch routing

Chỉnh sửa routing:

Đối với các booking đã cài đặt routing, người dùng có thể vào lại chức năng routing trong mục Billing để chỉnh sửa lại thông tin routing nếu muốn. Khi bấm vào Edit Routing, hệ thống sẽ hiển thị màn hình cài đặt routing để người dùng thực hiện các thay đổi.

Lưu ý (Remarks)

Khi khai báo routing thành công, trên màn hình Guest Billing của khách sẽ hiển thị thông tin routing đã khai báo

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.