Skip to main content
Skip table of contents

Định tuyến mã giao dịch (Routing)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã routing (Routing Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - PMS Configuration – Routing

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã routing

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã routing đã khai báo

 • Mã/Code: Mã routing

 • Mô tả Tên mã routing/Description: Tên mã routing

 • Mã giao dịch/Transaction Codes: Mã giao dịch thuộc nhóm của mã routing

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã routing

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã routing

Thêm mới một mã routing

Nhấn “Add Routing Code” để thêm mới thông tin mã routing

 • Mã/Code: Mã mã routing

 • Tên/Name: Tên mã routing

 • Mô tả/Description: Mô tả về mã routing

 • Mã giao dịch/Transaction Codes: Mã giao dịch thuộc nhóm của mã routing. Chọn một hoặc nhiều mã giao dịch từ danh mục mã giao dịch

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã routing khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.