Skip to main content
Skip table of contents

Inventory Stocktake - Quản Lý Kiểm Kê

Kiểm Kê Số Dư Tồn Đầu Kỳ

Sử dụng để nhập số dư tồn đầu kỳ của hàng hóa khi bắt đầu vận hành hệ thống

Danh sách Department/ Warehouse được hiển thị theo quyền của User (khai báo ở màn hình User-Warehouse)

Danh sách hàng hóa sẽ được hiển thị theo Warehouse đã chọn

Số lượng hàng hóa sẽ đi theo Warehouse

Chỉ cho phép kiểm kê 1 kho 1 thời điểm

Có thể chọn kiểm kê một hoặc nhiều mặt hàng trong kho cùng một lúc

Số lượng tổng 1 mặt hàng trong kho sẽ được update ngay lập tức ở thời điểm Save và bằng số lượng được kiểm kê ở màn hình này

Số lượng trong kho sẽ được quy đổi ra Giá trị quy đổi cơ bản (quy đổi = 1)

Điều kiện

Người dùng có quyền vào chức năng

Người dùng có quyền Xem, Thêm, Sửa, Xóa các bản ghi trong chức năng

Hướng dẫn

Sử dụng để nhập số dư tồn đầu kỳ của hàng hóa khi bắt đầu vận hành hệ thống

1. Chọn menu “Giao dịch/ Kiểm kê”

2. Tùy thuộc vào quyền được cung cấp, người dùng có thể thực hiện các thao tác: Xem, Kiểm kê giá, kiểm kê số lượng

Kiểm Kê

  1. Vào Menu/ Giao dịch/ Kiểm kê

  2. Chọn Department/ Warehouse (nếu cần)

  3. Điền lý do kiểm kê

  4. Chọn danh sách hàng hóa

  5. Điền các thông tin hợp lệ (số lượng kiểm kê tồn đầu kì)

  6. Update số lượng

Chú ý:

  • Chức năng này sẽ xóa hết số dư cũ và update lại theo số mới nhất nhận được kể cả nhập số 0 (chỉ không cho phép số âm (-) )

  • Không dùng chức năng khi không cần thiết

  • Không sửa giá khi không cần thiết

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.