Skip to main content
Skip table of contents

Invoice List (Theo dõi Hóa đơn)

Tên màn hình (Screen Name)

Theo dõi Hóa đơn (Invoice List)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – E-Invoice - Invoice List

Log in –PMS EInvoice - Invoice List

Tổng quan (Summary)

Theo dõi tình trạng Hóa đơn điện tử của khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Có thể tìm kiếm theo các trường thông tin:

 • Số hóa đơn/Invoice Number: Nhập số hóa đơn để tìm kiếm chi tiết hóa đơn

 • Mã xác nhận đặt phòng/Confirmation Number: Nhập mã xác nhận để tìm kiếm chi tiết hóa đơn

 • Tên công ty/Company Name: Nhập tên công ty xuất hóa đơn để tìm kiếm chi tiết hóa đơn

 • Tên khách hàng/Customer Name: Nhập tên khách hàng để tìm kiếm chi tiết hóa đơn

 • Theo loại hóa đơn/Type

  • Publish: hoá đơn đã phát hành

  • Adjust Info: hoá đơn điều chỉnh thông tin

  • Adjust Reducing: hoá đơn điều chỉnh giảm

  • Void: hoá đơn bị huỷ

 • Trạng thái xử lý/ Processing State:

  • Processing: đang xử lí

  • Success: xử lí thành công

  • Adjusted (chỉ dùng cho hoá đơn gốc type Publish): đã bị điều chỉnh

  • Pending: xử lí hoá đơn gặp lỗi, hệ thống sẽ hiển thị button Retry để người dùng có thể thao tác gửi lại yêu cầu xử lí hoá đơn

 • Giai đoạn xuất hóa đơn/Invoices (From-To): Chọn thời gian hóa đơn được xuất để tìm kiếm hóa đơn

Các trường thông tin kết quả tìm kiếm

 • Nút chức năng/Action

 • Loại hóa đơn/Type

 • Trạng thái xử lý/ Processing State

 • #: Số thứ tự

 • Ngày xuất Hóa đơn/Invoice Date

 • Khách hàng/Customer: Thông tin khách hàng xuất hóa đơn

 • Công ty/Company: Thông tin xuất hóa đơn

 • Mã số thuế/Tax No: Mã số thuế của Công ty

 • Email: Địa chỉ Email gửi hóa đơn

 • Mã xác nhận/ Confirmation

 • Ghi chú/ Reference

 • Mã số bí mật/ Secret Number

 • Ngày tạo hóa đơn/ Created Date

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.