Skip to main content
Skip table of contents

Kênh bán phòng (Distribution Channel)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục kênh bán phòng (Distribution Channel)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Distribution Channel

Tổng quan (Summary)

Danh mục các Kênh bán phòng (DC) chính của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách kênh bán phòng đã khai báo

 • Mã và Tên/Code & Name: Mã và tên của kênh bán phòng

 • Loại/Type: Loại của kênh bán phòng

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Được tạo bởi/Created by: Kênh bán phòng được tạo bởi

 • Được cập nhật bởi/Updated by: Kênh bán phòng được cập nhật bởi

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa thông tin của một kênh bán phòng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một một kênh bán phòng

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm nhanh mã giá phòng đã khai báo trong hệ thống theo:

 • Mã kênh bán phòng/DC Code

 • Loại/Type: Loại của kênh bán phòng

[Create Distribution Channel] - Thêm mới mã kênh bán phòng

 • Nhấn vào nút Create để tạo mới một Distribution Channel

 • Nhập vào các thông tin:

  • Mã/Code: Mã của kênh bán phòng

  • Tên/Name: Tên của kênh bán phòng

  • Mô tả/Description: Mô tả của kênh bán phòng

  • Loại/Type: Loại của kênh bán phòng. Chọn từ danh sách các loại có sẵn

  • Thẻ/Tag: Thẻ tên cho mã giá phòng

[Mapping Distribution Channel] - Kết nối kênh bán phòng

 • Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa của kênh bán phòng từ màn hình Distribution Channel

 • Nhấn vào Tab Mapping Property – Room – Rate

 • Mapping Property: Tại tab Property người dùng có thể thay đổi trạng thái bật (mapping) hoặc tắt (không mapping) để thiết lập việc kênh bán phòng có quyền bán phòng cho cơ sở lưu trú nào.

 • Mapping Rate: Tại tab Rate Code người dùng có thể thay đổi trạng thái bật (mapping) hoặc tắt (không mapping) để thiết lập việc kênh bán phòng được phép bán/không bán những Rate nào của cơ sở lưu trú đang được cấu hình

 • Mapping Room Type: Tại tab Room Type người dùng có thể thay đổi trạng thái bật (mapping) hoặc tắt (không mapping) để thiết lập việc kênh bán phòng được phép bán/không được bán những loại phòng nào của cơ sở lưu trú được cấu hình

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một kênh bán phòng khỏi danh mục, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.