Skip to main content
Skip table of contents

Khách hàng quan trọng (Vip)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục các mã Vip khách hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - PMS Configuration – Profile - Vip

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã Vip khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Base on org/Dựa vào môi trường: Chọn môi trường Vinpearl

 • Base on property/Dựa vào khách sạn: Chọn khách sạn nơi user đang sử dụng

 • Tên/Name: Tên từng khách hàng Vip

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã khách hàng Vip

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã khách hàng Vip

  • Thêm mới một mã khách hàng Vip:

Nhấn “Add ” để thêm mới thông tin mã khách hàng Vip

 • Mã/Code: Mã khách hàng Vip

 • Tên/Name: Tên mã khách hàng Vip

Nhấn “ Submit” để lưu lại mã khách hàng Vip vừa mới tạo.

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã khách hàng VIP khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.