Skip to main content
Skip table of contents

Khai báo kết nối (PMS Interface)

Tên màn hình (Screen Name)

Khai báo kết nối (PMS Interface)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – PMS Interface

Tổng quan (Summary)

Khai báo thông tin hệ thống của bên thứ 3 có kết nối với hệ thống PMS của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Chọn hệ thống kết nối với PMS từ danh sách

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.