Skip to main content
Skip table of contents

Khu vực (Areas)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục khu vực (Areas)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Areas

Tổng quan (Summary)

Danh mục các khu vực của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các khu vực đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã khu vực

 • Tên/Name: Tên khu vực

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của khu vực, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một khu vực

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một khu vực

Thêm mới một khu vực

 • Mã/Code: Mã khu vực

 • Tên/Name: Tên khu vực

 • Mô tả/Description: Mô tả về khu vực

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của khu vực, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một khu vực khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.