Skip to main content
Skip table of contents

Khu vực (Sections)

Tên màn hình (Screen Name)

Khu vực (Sections)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Sections

Tổng quan (Summary)

Danh mục các khu vực của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các khu vực đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Tên/Name: Tên khu vực

 • Mã/Code: Mã khu vực

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Thêm mới một khu vực

Người dùng có thể nhập thêm mới các khu vực.

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Mã/Code: Mã khu vực

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của khu vực, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Tên/Name: Tên khu vực

 • Mô tả/Description: Mô tả về khu vực

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một khu vực khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.