Skip to main content
Skip table of contents

Kiểm tra việc đồng bộ thay đổi giữa RRM và các hệ thống liên quan (ARI)

Tên màn hình (Screen Name)

Kiểm tra việc đồng bộ thay đổi giữa RRM và các hệ thống liên quan (ARI)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - ARI

Tổng quan (Summary)

Hiển thị trạng thái những thay đổi được thực hiện trên RRM cần được đồng bộ sang các hệ thống liên quan. Việc này giúp người dùng kiểm soát được tình trạng thay đổi mà không cần đợi việc đồng bộ được hoàn tất và phải qua CM kiểm tra.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Generated Date Range: Khoảng ngày ARI được thực hiện

 • Room Type: Loại phòng được ARI thực hiện

 • Rate Plan: Mã giá được ARI thực hiện

 • Distribution Channel: Kênh phân phối có yêu cầu ARI

 • Staying Date Range: Chặng ở trong yêu cầu ARI

 • Type: Loại ARI

  • Availability: Các yêu cầu ARI liên quan đến thay đổi số lượng phòng

  • Rate: Các yêu cầu ARI liên quan đến thay đổi giá

 • Source: Phân loại sự thay đổi của ARI

  • Group Booking Change Status/Create Detail/CutOff/Update Detail: thông tin thay đổi liên quan đến block đoàn

  • Hardblock CutOff/Update Detail: thông tin thay đổi liên quan đến Hardblock

  • Init Availability/Rate: Quỹ phòng/giá của kênh bán phòng lần đầu tiên được đẩy ra CM

  • Inventory Change: Thay đổi về số lượng phòng

  • Max/Min LOS: Chặng ở tối đa/ tối thiểu

  • Open Sell: Mở bán

  • OPERA Sync: đồng bộ với Opera

  • Rate Strategy Open/Stop Sell: Chiến lược giá mở/ dừng bán

  • Remove DC Room: Bỏ phòng gán cho kênh bán phòng

  • Restriction: Các thay đổi ở giới hạn bán phòng

  • Set DC Room: Gán phòng vào kênh bán phòng

  • Set Sell Limit: Cài đặt số phòng tối đa bán được

  • Stop Sell: Dừng bán

 • Status: Quy trình gửi ARI sang CM:

  • Pending: RRM gửi thông tin ARI sang cho CM và chờ CM nhận

  • Confirm: CM xác nhận đã nhận thông tin ARI RRM gửi

  • Deleted: CM đã update thành công thông tin ARI trên hệ thống và đẩy sang các kênh bán khác.

Thông tin về bảng kết quả cập nhật

 • From To: Chặng ở được thay đổi

 • Weekday: Các ngày trong tuần được thay đổi

 • Type: Loại ARI

 • Source: Phân loại sự thay đổi của ARI

 • Rate plan: Mã giá

 • Room Type: Loại phòng

 • Distribution Channel: CM

 • Status: Trạng thái quy trình gửi ARI sang CM

 • Message: Nội dung của ARI

 • Generated at: Thời gian ARI được tạo

 • Updated at:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.