Skip to main content
Skip table of contents

Laundry Management (Chức năng quản lý hóa đơn giặt là)

Tạo mới hóa đơn giặt là

Tạo mới hóa đơn

Thêm các món đồ khách giặt

Kiểm tra lại thông tin

Từ màn hình Giặt ủi, bấm vào mục Tạo mới nhiệm vụ để tạo mới hóa đơn giặt là:

Tiến hành nhập thông tin ở cho nhiệm vụ giặt là:

Phòng số: Nhập số phòng của khách, các thông tin của khách ở phòng này sẽ tự động hiện lên cho các ô Tên Khách, Số xác nhận, số hành trình.

Số hóa đơn: Nhập số hóa đơn của bill laundry khách đã điền số lượng và ký tên

Người nhận: Nhập thông tin người đi nhận đồ để giặt

Loại dịch vụ:

  • Express: giặt nhanh

  • Regular: giặt thường

Sau khi nhập thông tin ở các trường thông tin trên, kéo xuống dưới sẽ có các trường thông tin tiếp theo như dưới đây:

Giảm giá: Chọn các hình thức giảm giá nếu khách được hưởng

Thêm: các yêu cầu đặc biệt thêm vào nhiệm vụ như: treo trên móc, hồ bột, gấp

Tập tin đính kèm: chụp các hình ảnh liên quan và đính kèm vào nhiệm vụ: hình quần áo khách, hình hóa đơn giặt là.

Căn cứ theo hình chụp bill vật lý và đồ khách thực tế. Người dùng tiến hành nhập thông tin.

Trong trường hợp có sai lệch, tiến hành chụp lại đồ khách và bill đã ghi chú.

Nếu món đồ của khách được miễn phí thì tích vào mục FOC như hình dưới:

Kiểm tra lại thông tin, sau đó tích vào mục Tạo để hoàn thành tạo hóa đơn giặt là.

Quản lý, cập nhật trạng thái hóa đơn giặt là

Danh sách laundry bill

Cập nhật trạng thái bill

Post bill cho khách

Các nhiệm vụ giặt là mới:

Các nhiệm vụ giặt là đang xử lý:

Từ màn hình giặt là, bạn mở một nhiệm vụ cần cập nhât, màn hình Công việc chi tiết hiện lên như ở bên trên. Bạn có thể cập nhật thông tin cho các mục. Nếu nhiệm vụ này có thay đổi trạng thái thì tích vào mục trạng thái và chọn các trạng thái tương ứng dưới đây:

Giải thích các trạng thái:

  • Mới: Nhiệm vụ mới tạo, chưa xử lý

  • Xử lý: Nhiệm vụ đang được xử lý

  • Xong: Giặt là đã xong, nhưng chưa giao đồ cho khách

  • Hoàn thành: Khi đã giao đồ cho khách thì chuyển qua trạng thái hoàn thành, hệ thống sẽ tự động post bill giặt là vào phòng của khách

  • Hủy: nhiệm vụ hủy, không thực hiện nữa.

Sau khi giặt xong đồ khách. Người dùng cần chuyển trạng thái qua hoàn thành.

Khi trạng thái đã chuyển về hoàn thành, hệ thống sẽ post một bill giặt là vào phòng của khách như dưới đây

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.