Skip to main content
Skip table of contents

Lịch sử thanh toán công nợ (Paid History)

Tên màn hình (Screen Name)

Lịch sử thanh toán công nợ (Payment History)

Đường dẫn (Open Link)

  1. Log in – Front Office – Account Receivable – Paid history

  2. Log in – Front Office – Account Receivable – Nhấn ““  – Chọn “Payment History

Tổng quan (Summary)

Xem lịch sử thanh toán công nợ của từng tài khoản công nợ khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

  • Mã tài khoản/Account: Chọn tài khoản từ danh sách các tài khoản công nợ đã phát sinh

  • Từ ngày/đến ngày/Time: Tìm kiếm các giao dịch công nợ trong một khoảng thời gian

[Result] – Kết quả tìm kiếm

  • Hóa đơn/Invoice Name: Số và ngày của hóa đơn

  • Mã thanh toán/Payment Code: Hình thức thanh toán của giao dịch

  • Tiền thanh toán/Paid Debt: Số tiền thanh toán

  • Ngày giao dịch/Posted Date: Ngày ghi nhận giao dịch thanh toán

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.