Skip to main content
Skip table of contents

Lịch sử thao tác hệ thống (Audit Log)

Tên màn hình (Screen Name)

Audit Log (Lịch sử thao tác hệ thống)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Audit Log

Tổng quan (Summary)

Xem và tra cứu lịch sử hoạt động của hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Màn hình tìm kiếm

  • Description: Nhập mô tả từ khóa cần xem để dễ dàng tìm kiếm

  • Action Group: Chọn nhóm các chức năng cần tìm kiếm lịch sử thao tác

  • Action: Chọn hành động cần xem lại lịch sử thao tác

  • Date Range: Chọn phạm vi ngày cần tìm kiếm lịch sử thao tác

  • User: Nhập thông tin người dùng từng thao tác trong hệ thống

  • Property: Nhập thông tin cơ sở cần tìm kiếm

Màn hình trả kết quả

Màn hình trả kết quả các thông tin

  • Ngày giờ thao tác

  • Người dùng thao tác

  • Chi tiết các lịch sử chỉnh sửa

  • Chọn 👁 để xem chi tiết nhật ký hoạt động như bên dưới

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.