Skip to main content
Skip table of contents

Loại Phòng (Room Types)

Tên màn hình (Screen Name)

Loại Phòng (Room Types)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Room Types

Tổng quan (Summary)

Hiển thị thông tin về loại phòng đã được cài đặt trên PMS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

Ngoại trừ Room Tag, tất cả thông tin còn lại được lấy từ PMS

 • Code&Name: Mã và tên loại phòng

 • Room Tag: Thẻ tên được gắn cho mã loại phòng

 • Quantity: Tổng số lượng phòng cho từng loại phòng

 • Default Occ: Số lượng khách ở mặc định cho loại phòng

 • Phòng kết hợp/Is Combined: Loại phòng được kết hợp chung

 • Metadata: Các thông tin chi tiết khác

  • MaxOcc: Số lượng khách tối đa ở cho từng loại phòng

  • MaxAdultOcc: Số lượng người lớn tối đa ở cho từng loại phòng

  • MaxChildOcc: Số lượng trẻ em tối đa ở cho từng loại phòng

  • Type: Quy mô của loại phòng

   • Villa: Biệt thự

   • Hotel Room: Phòng khách sạn

 • Action: Nút chức năng

  • Sửa/Update: Sửa thông tin Room Tag

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.