Skip to main content
Skip table of contents

Lý do hủy (Cancellation Reason)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục lý do hủy (Cancel Reason)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Cancellation

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã lý do khách hủy yêu cầu giặt ủi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các lý do hủy giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã lý do hủy

 • Tên/Name: Tên lý do hủy

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã lý do hủy

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã lý do hủy

 • Mã/Code: Mã lý do hủy

 • Tên/Name: Tên lý do hủy

 • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.