Skip to main content
Skip table of contents

Mã cảnh báo (Alert Code)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã cảnh báo (Alert Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - PMS Configuration – Alert Code

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã cảnh báo phục vụ cho chức năng Alert, hiển thị cảnh báo khi khách Check-in, Check-out và cập nhật thông tin đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã cảnh báo đã khai báo

 • Mã/Code: Mã cảnh báo

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã cảnh báo

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã cảnh báo

   Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã cảnh báo

Thêm mới một mã cảnh báo

Nhấn “Add” để thêm mới thông tin mã cảnh báo

 • Mã/Code: Mã mã cảnh báo

 • Tên/Name: Tên mã cảnh báo

 • Mô tả/Description: Mô tả về mã cảnh báo

 • Có thể import vào bằng cách nhấn

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã cảnh báo khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.