Skip to main content
Skip table of contents

Mã giao dịch (Transaction Code)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã giao dịch (Transaction Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Applications - PMS Configuration – Master Data – Organization – Transaction Code

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã giao dịch

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã giao dịch đã khai báo

 • Mã giao dịch (Code)

 • Văn bản giao dịch (Posting Test)

 • Kiểu giao dịch (Type)

 • Nhóm giao dịch (Group)

 • Loại giao dịch (Category)

 • Mã loại giao dịch (Category Code)

 • Thuế (TAX)

 • Thuế đặc biệt (SpecialTAX)

 • Phí (FEE)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã nhóm giao dịch

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã nhóm giao dịch

Thêm mới một mã nhóm giao dịch - Add transaction code

Người dùng có thể nhập thêm mới các mã giao dịch hoặc import từ file excel

Nhấn “Add” để thêm mới thông tin mã giao dịch

 1. Kiểu giao dịch là REVENUE

 • Nhóm giao dịch/Group: Chọn từ danh sách các nhóm giao dịch

 • Kiểu giao dịch/Category: Kiểu của giao dịch. Chọn một trong các loại sau:

  • Payment: Giao dịch thanh toán

  • Paidout: Giao dịch hoàn tiền

  • Revenue: Giao dịch doanh thu

  • Non Revenue: Giao dịch phi doanh thu

  • Wrapper

 • Manual Posting: Dùng cho hệ thống post hay người dùng post

 • Inclusive: Lựa chọn cho biết giao dịch đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế phí

 • Nút chức năng:

  • Cancel: Huỷ thao tác tạo mới

  • Save: Lưu mã giao dịch mới

  • Save&Sync: Lưu và đồng bộ

  • Add: Tạo các giao dịch thuế/phí của giao dịch chính

 • Chi tiết thông tin thuế/phí

 • Code: Mã giao dịch của thuế/phí

 • Posting Text: văn bản đăng

 • Type: Cách tính thuế/phí

 • Group: Nhóm thuế phí

 • Category Type: Phân loại phí

 • Category Code: Mã phân loại

 • TAX: Thuế

 • SpecialTAX: Thuế đặc biệt

 • Fee: phí

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của giao dịch thuế/phí

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một giao dịch thuế/phí

2. Kiểu giao dịch là PAYMENT

 • Manual Payment: do người dùng post

 • Deposit payment: Giao dịch này được phép post khi deposit

 • Cashier Payment: Giao dịch này được phép post cho cashier

 • AR Payment: Giao dịch này được post từ AR

 • AR No: Số tài khoản công nợ AR

Import: Thêm mới bằng cách import từ file excel

 1. Bước 1: Nhấn “Export ” để tải mẫu file excel về máy

 2. Bước 2: Nhập danh sách các giao dịch cần thêm mới vào file excel

 3. Bước 3: Lưu file excel

 4. Bước 4: Nhấn “Import” và chọn file excel vừa lưu để thực hiện import

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã nhóm giao dịch khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.