Skip to main content
Skip table of contents

Mã mùa (Season)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã mùa (Rate Season)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Season

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã mùa áp dụng tại khách sạn/Khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách mã mùa đã khai báo

 • Code & Name: Mã và tên của mã mùa

 • Detail: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc cùng với các ngày trong tuần được áp dụng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã mùa

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã mùa

[Create Season] - Thêm mới mã mùa

 • Để tạo mới một mã mùa từ màn hình Season nhấn vào nút Create

 • Nhập vào các thông tin:

  • Mã/Code

  • Tên/Name

  • Mô tả/Description

  • Giai đoạn/Date: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của mùa

  • Day Of Week/Thứ trong tuần: Kích chọn các thứ trong tuần

 • Nút chức năng:

  • Thêm giai đoạn/Add Date Range: Nhấn để thêm mới 1 giai đoạn

  • Lưu/Create: Nhấn để lưu thông tin mã mùa

[Update Season] - Chỉnh sửa mã mùa

 • Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa

 • Ở màn hình chỉnh sửa người dùng nhập thông tin cần chỉnh sửa và chọn update để lưu lại việc chỉnh sửa, nếu muốn hủy việc chỉnh sửa chọn vào Cancel

[Delete Season] - Xóa mã mùa

 • Chọn vào biểu tượng xóa để xóa một mã mùa

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một khu vực khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.