Skip to main content
Skip table of contents

Mã nhóm giao dịch (Transaction Group Code)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã nhóm giao dịch (Transaction Group Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Appications - PMS Configuration – Master Data – Organization – Transaction Group Code

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã nhóm giao dịch

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã nhóm giao dịch đã khai báo

 • Mã/Code: Mã nhóm giao dịch

 • Tên/Name: Tên nhóm giao dịch

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Loại/Category: Loại của nhóm giao dịch

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã nhóm giao dịch

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã nhóm giao dịch

Thêm mới một mã nhóm giao dịch

Người dùng có thể nhập thêm mới các hạng phòng hoặc import từ file excel

Nhấn “Add” để thêm mới thông tin mã nhóm giao dịch

 • Mã/Code: Mã nhóm giao dịch

 • Tên/Name: Tên nhóm giao dịch

Import: Thêm mới bằng cách import từ file excel

 1. Bước 1: Nhấn “Template” để tải mẫu file excel về máy

 2. Bước 2: Nhập danh sách các nhóm giao dịch cần thêm mới vào file excel

 3. Bước 3: Lưu file excel

 4. Bước 4: Nhấn “Import” và chọn file excel vừa lưu để thực hiện import

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã nhóm giao dịch khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.