Skip to main content
Skip table of contents

Mã nhóm giao dịch(Transaction Group Code)

Tên màn hình (Screen Name)

Mã nhóm giao dịch (Transaction Group Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – Transaction Group Code

Tổng quan (Summary)

Nơi cấu hình các mã nhóm giao dịch

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm mã giao dịch đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Tên/Name: Tên của nhóm mã giao dịch

 • Nhóm mã giao dịch/Transaction Code: Nhóm của mã giao dịch quy định cho loại hình dịch vụ

 • Mã dịch vụ /Service Code: Mã quy định của loại hình dịch vụ

 • Cho phép điều chỉnh số lượng nhóm mã giao dịch hiển thị trên 1 trang

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Thêm mới một nhóm mã giao dịch/ Chỉnh sửa một nhóm mã giao dịch

 • Nhóm mã giao dịch/Transaction Code: Nhóm của mã giao dịch quy định cho loại hình dịch vụ

 • Tên/Name: Tên của nhóm mã giao dịch

 • Mã dịch vụ /Service Code: Mã quy định của loại hình dịch vụ

 • Mô tả/Description: Mô tả nhóm mã giao dịch

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một nhóm mã giao dịch khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.