Skip to main content
Skip table of contents

Master Configuration

Tên màn hình (Screen Name)

Master Configuration

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Import Booking – Nhấn “Master Configuration

Tổng quan (Summary)

Cấu hình bữa ăn/gói bao gồm vào mã giá

Màn hình (Screen)

image-20240313-072941.png

Trường thông tin (Fields Description)

  • Nhấp vào nút chức năng :list: để tiến hành cấu hình các package đi với rate code phù hợp

image-20240313-073058.png
image-20240313-073421.png
  • Nút chức năng :thêm: : thêm mapping giữa package và rate code

image-20240313-073616.png
  • Nút chức năng :submit: : lưu và đồng bộ mapping mới lên hệ thống

  • Nhấp vào mapping có sẵn để tiến hành điều chỉnh thông tin rate code/package code (nhấp nút chức năng :delete: để tiến hành xoá mapping)

image-20240313-074006.png

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.