Skip to main content
Skip table of contents

Mặt hàng trong Minibar (Minibar Items)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục Mặt hàng Minibar (Minibar Items)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Minibar Settings - Minibar Items

Tổng quan (Summary)

Danh mục các Mặt hàng trong Minibar của từng phòng trong khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các Mặt hàng Minibar đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã của mặt hàng

 • Tên/Name: Tên của mặt hàng Minibar

 • Minibar: Thuộc loại hình Minibar nào

 • Đơn vị/UOM: Đơn vị tính của mặt hàng Minibar

 • Mã giao dịch/Transaction Code: dựa theo mã giao dịch quy định của loại hình Minibar

 • Tên từng đơn vị/Unit Name

 • Giá/Price

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive).

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Thêm mới một Mặt hàng trong Minibar

 • Mã/Code: Mã của mặt hàng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Tên/Name: Tên của mặt hàng

 • Minibar: Thuộc loại hình Minibar nào

 • Tên từng đơn vị/Unit Name

 • Giá/Price

 • Mô tả/Description: Mô tả mặt hàng

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một Mặt hàng Minibar khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.