Skip to main content
Skip table of contents

Mẫu email ( Email Template)

  • Có thể tìm kiếm mẫu email thông qua ô tìm kiếm với từ khóa

  • Cho phép điều chỉnh số lượng dịch vụ hiển thị trên 1 trang

  • Dùng để cập nhật các mẫu email xác nhận đặt phòng cho cơ sở.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.