Skip to main content
Skip table of contents

Membership

Tên màn hình (Screen Name)

Hội viên (Membership)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Loyalty – Membership

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị thông tin danh sách hội viên và các chương trình tham gia

Màn hình (Screen)

image-20231223-101139.png

Trường thông tin (Fields Description)

Màn hình hiển thị toàn bộ thông tin của các hội viên tham gia chương trình:

 • Membership code/ Mã hội viên

 • Name/ Tên hội viên

 • Phone number/ Số điện thoại

 • Nationality/ Quốc tích

 • Email

 • Company/ Công ty

 • Birthday/ Ngày sinh

 • Program / Tier: Tên chương trình tham giá/ Thứ hạng

 • Note/ Ghi chú

 • Status/ Trạng thái hoạt động

 • Action: Xem chi tiết thông tin

[Membership Details] – Chi tiết thẻ hội viên

image-20231223-102526.png
image-20231223-102639.png

Người dùng click vào biểu tượng để chỉnh sửa thông tin hội viên

[Membership Program History] – Lịch sử chương trình thẻ hội viên

Màn hình thể hiện tất cả các chương trình thẻ hội viên mà khách hàng đã tham gia

 • Modified time/ Thời gian sửa đổi

 • Modified by/ Được sửa đổi bởi

 • Action type/ Loại hành động

 • Description/ Mô tả cụ thể

[Profile History] – Lịch sử hồ sơ thẻ hội viên

image-20240102-070347.png

Màn hình thể hiện lịch sử các chương trình thẻ hội viên mà khách hàng đã tham gia

 • Modified time/ Thời gian sửa đổi

 • Modified by/ Được sửa đổi bởi

 • Action type/ Loại hành động

 • Description/ Mô tả cụ thể

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.