Skip to main content
Skip table of contents

Minibar

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục Minibar (Minibar)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Minibar Settings - Minibar

Tổng quan (Summary)

Danh mục Minibar của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách Minibar đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Tên/Name: Tên loại hình Minibar

 • Mã giao dịch/Transaction Code: Mã giao dịch quy định của loại hình Minibar

 • Đơn vị/UOM: Đơn vị tính của mặt hàng Minibar

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive).

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Thêm mới một Minibar/ Chỉnh sửa một Minibar

 • Code: Mã của Minibar

 • Tên/Name: Tên Minibar

 • Ghi nhận chi phí/Post Charge: Ghi nhận khoản Minibar này vào tài khoản nào.

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của minibar, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Đơn vị/UOM: Đơn vị tính của mặt hàng Minibar

 • Mô tả/Description: Mô tả của Minibar

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một Minibar khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.