Skip to main content
Skip table of contents

Move Room Reason ( Lý do đổi phòng )

Tên màn hình (Screen Name)

Lý do đổi phòng (Move Room Reason)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Configuration - Move Room Reason

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã lý do đổi phòng sử dụng cho chức năng đổi phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã lý do hủy đặt phòng

  • Mã lý do/Code

  • Mô tả/Description

Thêm mới một mã lý do đổi phòng

Nhấn “Add Code“ để thực hiện thêm mới một mã lý do đổi phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.