Skip to main content
Skip table of contents

Người dùng (Users)

Tên màn hình (Screen Name)

Người dùng /Users

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Central Profiles >> Users

Tổng quan (Summary)

Dùng Quản Lý Người Dùng

Màn hình (Screen)

Màn hình hiển thị danh sách người dùng

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên và Họ/ Full Name:

  • Email

  • Nhóm quyền / Group

  • Hồ sơ công ty / Partner profile

  • Trạng thái/Status: Hoạt động/Active, hoặc ngừng hoạt động/Deactive

  • Các nút chức năng:

o (a) Sửa/Update: Cho phép chỉnh sửa thông tin User

o (b) Ngừng hoạt động/Disable: click chọn nếu muốn User này ngừng hoạt động

o (c) Reset Password: tính năng này nhằm mục đích kick out người đang sử dụng phần mềm ra khỏi hệ thống

  • Bộ lọc/ Filter : Hỗ trợ tìm kiếm người dùng nhanh.

(1) Tìm kiếm theo email người dùng

(2) Tìm kiếm theo tên Công ty

(3) Tìm kiếm theo Group phân quyền

(4) Tình trạng hoạt động

(5) Bấm Lọc/Filter

Tạo mới người dùng (Creat new User)

Thực hiện theo các bước sau:

(1) Nhập danh xưng (Title) >> (2) Họ (Last Name) >> (3) Tên (First Name) >> (4) Email >> (5) Trực thuộc Công Ty (A Member Of) >> (6) Nhóm người dùng (Group) >> (7) Điện thoại (Phone) >> (8) Địa chỉ (Address) >> (9) Tùy chọn gửi tài khoản thông báo Email đến người dùng>> (10) Tạo (Submit)

Lưu ý:

  1. Với đại lý, chỉ gán quyền Dat phong, Giu cho. Không gán bất cứ quyền gì khác.

  2. Các trường thông tin có gán dấu “ * “ bắt buộc nhập.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.