Skip to main content
Skip table of contents

Người sử dụng (User)

Tên màn hình (Screen Name)

Người dùng ( User )

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin Setting >> User Configurations >> User >> Add User

Tổng quan (Summary)

Thực hiện tạo Người dùng và cấp quyền cho User sử dụng phần mềm.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Công cụ search: Hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh bằng cách search email user

  • Email: Hiển thị danh sách mail của user sau khi được tạo

  • Nút chức năng/Action:

o Icon email: Gửi mail thông báo Thông tin đăng nhập phần mềm

o Icon xóa: xóa user ra khỏi hệ thống, khi xóa hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.

o Thêm người dùng/Add User: Thêm mới người dùng

o Xuất/Export: Xuất file excel cung cấp các trường thông tin của User.

o Xuất PDF/ Export PDF: Xuất file PDF cung cấp các trường thông tin của User.

Chi Tiết Thêm Người Dùng (Add User)

  • Click vào Thêm người dùng/Add User, hệ thống hiển thị màn hình

B1. Chọn Nhóm người dùng/User Group cho User: trường thông tin này thường sẽ được tạo trước khi tạo User, tham khảo ý nghĩa và cách tạo “Tại đây

B2. Chọn Chuỗi/Chain khách sạn: tham khảo ý nghĩa và cách tạo “Tại đây

B3. Chọn các khách sạn cho phép User truy cập

B4. Có 2 cách để Thêm email của người dùng

A. Nhập trực tiếp lên hệ thống

B & C . Tải file excel Template (B), nhập thông tin email, và password vào file >> Nhập/Import (C) file excel đã update lên hệ thống.

o D. Click Bật, hệ thống sẽ gửi email thông báo đến User về Thông tin đăng nhập (Email, password).

o E. Xóa email ra khỏi danh sách

B5. Gửi đi/Submit hoặc Hủy/Cancel

Xem chi tiết quyền của User

Sau khi thực hiện Add User và chọn Nhóm User/ User Group, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các account:

Click vào Email User >> phần mềm hiển thị màn hình như sau:

(1) Thực hiện Add thêm Property cho User

(2) Mặc định các chức năng sẽ được bật tương ứng khi tạo Nhóm Phân Quyền/Group. Người dùng vẫn có thể điều chỉnh Bật/Tắt các tính năng mà User được phép sử dụng.

o Bật: User sẽ xem và thao tác được

o Tắt: User sẽ không xem và thao tác được

o Ở mục Quyền/Role, sẽ được phân loại 2 Quyền Nhân viên/Staff và Quản lý/ Manager

(3) Để Thực hiện add thêm User Group cho User >> click vào “Add User”, thao tác tương tự như các B1, B2, B3.

Lưu ý

  1. Đối với các Application: Housekeeping, Laundry, Task management. Khi đổi qua manager thì User sẽ truy cập menu dành cho quản lý trên App

  2. Mật khẩu đặt cho User phải có độ dài >= 8 ký tự, bao gồm có chữ Hoa, ký tự đặt biệt và số, thì phần mềm mới chấp nhận.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.