Skip to main content
Skip table of contents

Nhà hàng (Restaurants)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục nhà hàng (Restaurant)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Restaurant

Tổng quan (Summary)

Danh mục các nhà hàng của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhà hàng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Tên/Restaurant Name: Tên loại phòng

 • Tầng/Floor

 • Giờ đóng mở cửa/Open – Closure Time

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của nhà hàng

 • Sức chứa tối đa/Maximum Capacity: Sức chứa tối đa của phòng họp

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của nhà hàng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một nhà hàng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một nhà hàng

Thêm mới một nhà hàng

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Tên/Restaurant Name: Tên loại phòng

 • Mô tả/Description: Mô tả về loại phòng

 • Khu vực/Area: Khu vực mà nhà hàng thuộc về trong khách sạn

 • Tòa nhà/Block

 • Tầng/Floor

 • Ngày bắt đầu/Begin Date

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của nhà hàng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

[Extended Information] – Thông tin khác

 • Sức chứa tối đa/Maximum Capacity: Sức chứa tối đa của phòng họp

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của nhà hàng

 • Địa chỉ/Address

 • Outlet Code: Mã của nhà hàng

 • Cost Center : Trường dữ liệu mang tính tham khảo ( Có thể bỏ qua)

[Open – Closure Time] – Thời gian hoạt động

 • Ngày trong tuần/Day of Week

 • Giờ trong ngày/Time Of Day

 • Giờ mở cửa/Open Time

 • Giờ đóng cửa/Close Time

 • Nhấn “Add Time” để thêm khung thời gian hoạt động của nhà hàng

[Media Information] – Clip và video về nhà hàng: Upload các clip và video về nhà hàng lên

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một thông tin nhà hàng trên danh mục, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.