Skip to main content
Skip table of contents

Nhập liệu bằng biểu mẫu (Import Data)

Tên màn hình (Screen Name)

Nhập liệu bằng biểu mẫu (Import Data)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Import Data

Tổng quan (Summary)

Nhập liệu các thông tin mã giá, quỹ phòng, kênh phân phối bằng biểu mẫu

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn cơ sở muốn xem từ danh sách các cơ sở mà người dùng được phân quyền

 • File Name: Tên của biểu mẫu

 • Status: Kết quả của việc nhập liệu

 • Type: Loại dữ liệu được nhập vào hệ thống

 • Created At: Thời gian bắt đầu nhập liệu

 • Finish At: Thời gian hoàn thành nhập liệu

 • Action:

  • Logs: Nhấn để tải chi tiết lịch sử nhập liệu

  • Import: Nhấn để nhập liệu

[Import] – Nhập liệu bằng biểu mẫu

Nhấn vào Import để thực hiện nhập liệu

Tại cửa sổ Import chọn loại hình dữ liệu

Chọn tập tin tải lên và ấn vào tải lên để hoàn thành quá trình

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.