Skip to main content
Skip table of contents

Nhật ký hoạt động (Activity Logs)

Tên màn hình (Screen Name)

Nhật ký hoạt động (Activity Logs)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Group Reservation - Activity Logs

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép xem và tra cứu lịch sử thao tác của người dùng với các đoàn trong hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin tìm kiếm

  • Từ ngày - Đến ngày/From-To: Thực hiện tìm kiếm các thao tác chỉnh sửa đoàn của người dùng trong giai đoạn được chọn

  • Mô tả/Description: Nhập các mô tả thông tin cần tìm kiếm

  • Tên người dùng/Username: Nhập tên người dùng để tìm kiếm

Màn hình trả kết quả

Giải thích trường thông tin:

  • Ngày giờ/Date Time: Ngày giờ ghi nhận thao tác cập nhật đoàn

  • Tên người dùng/Name: Tên người dùng thực hiên cập nhật các thay đổi của đoàn

  • Loại thao tác/Action Type: Thể hiện loại hành động mà người dùng thao tác

  • Mô tả/Description: Mô tả cụ thể hành động mà người dùng thực hiện

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.