Skip to main content
Skip table of contents

Nhóm (Group)

Tên màn hình (Screen Name)

Nhóm ( Group )

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin Setting >> User Configurations >> Group

Tổng quan (Summary)

Phân quyền theo Nhóm người dùng của khách sạn/resort

Nhóm quyền: có thể là Nhóm Quản lý, Nhóm Nhân Viên, Nhóm Giám Đốc, Nhóm Kế Toán,…

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Xuất/Export: các thông tin permission của tất cả các account.

 • Nhập/Import: Import theo template đã xuất ra

 • Chỉnh sửa Group

 • Xóa Group

 • Search theo Phòng ban/Department: xem hướng dẫn tạo phòng ban “Tại đây

 • Tìm kiếm/Search: tìm kiếm theo từ khóa

 • Add và Phân quyền cho Group

Chi tiết Phân quyền cho Nhóm quyền/Group

 • Tên/Name: Tạo tên Group

 • Mã/Code: Mã Group

 • Title = Description: Mô tả công việc của Group.

 • Trạng thái/Status: trạng thái hoạt động của Group.

 • Gửi đi/Submit

Sau khi thực hiện Gửi đi/Submit >> hệ thống sẽ hiển thị chi tiết màn hình như sau:

Thực hiện tìm kiếm theo Nhóm ứng dụng/ Application, Nhóm quyền/ Group hoặc theo từ khóa.

Tiến hành phân quyền truy cập bằng cách On/Off. Như hình ảnh bên dưới, đang thực hiện phân quyền cho Ứng dụng/ Application House Keeping, trong danh mục Nhóm quyền/Business Group [Housekepping] Dashboard.

Add User cho Nhóm Quyền/Group đã được phân quyền truy cập

(1) Click vào User >> (2) Add User

Chi Tiết Thêm Người Dùng (Add User)

 • Click vào Thêm người dùng/Add User, hệ thống hiển thị màn hình

B1. Chọn Chuỗi/Chain khách sạn: tham khảo ý nghĩa và cách tạo tại đây

B2. Chọn các khách sạn cho phép User truy cập

B3. Có 2 cách để Thêm email của người dùng:

 • A: Add trực tiếp lên hệ thống >> Bấm Enter

 • B & C : Tải file excel Template (B), nhập thông tin email, và password vào file >> Nhập/Import (C) file excel đã update lên hệ thống.

B4. Click Bật, hệ thống sẽ gửi email thông báo đến User về Thông tin đăng nhập (Email, password).

o Xóa email ra khỏi danh sách bằng icon “ Thùng rác”

B5. Gửi đi/Submit hoặc Hủy/Cancel

Hệ thống hiển thị kết quả Add User thành công như sau:

 • D : Add thêm Property

 • Click chọn toàn bộ khách sạn cho User bằng nút

Lưu ý

 1. Đối với các Application: Housekeeping, Laundry, Task management. Khi đổi qua manager thì User sẽ truy cập được menu dành cho quản lý trên App

 2. Mật khẩu đặt cho User phải có độ dài >= 8 ký tự, bao gồm có chữ Hoa, ký tự đặt biệt và số, thì phần mềm mới chấp nhận.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.