Skip to main content
Skip table of contents

Night Audit Routine (Chạy đóng ngày)

Tên màn hình (Screen Name)

Chạy đóng ngày (Night Audit)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Night Audit – Night Audit Routine

Tổng quan (Summary)

Thực hiện chạy đóng ngày và thực hiện các bước theo quy trình hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các thông tin chung

 • Ngày hiện hành

 • Routine: Các tiến trình thực hiện chạy đóng ngày

 • Progress: Tình trạng của tiến trình, bao gồm:

  • Hoàn thành/Complete: Tiến trình đã được chạy thành công

  • Tạm dừng/Pause: Tiến trình đang tạm dừng chờ người dùng kiểm tra và xử lý thông tin theo yêu cầu của hệ thống

 • Total Progress: Các tiến trình đã chạy thành công/Tổng tiến trình

Các bước chạy đóng ngày Night Audit

Bước 1: GUEST CHECK - Kiểm tra thông tin cá nhân của khách

 • Tại bước này hệ thống yêu cầu người dùng sẽ phải nhập đầy đủ các trường thông tin như title, last name, first name, DOB, ID card type, ID card number, nationality, country sau đó “Submit” để tiếp tục chạy đóng ngày

 • Nhấn “Continue” để bỏ qua và tiếp tục tiến trình chạy Night Audit

 • Nhấn “Close” để dừng tiến trình chạy Night Audit

Bước 2: DEPARTURES NOT CHECKED OUT - Kiểm tra thông tin khách Check-out

Bước 3: ARRIVALS NOT CHECKED IN - Kiểm tra thông tin khách dự kiến đến nhận phòng

 • Nhấn “Arrival List” để chuyển tới Tab Arrival và kiểm tra lại thông tin các đặt phòng chưa thực hiện check-in

 • Nhấn “Mask as No Show” để chuyển các đặt phòng dự kiến đến từ “Reserved” sang “No Show

 • Nhấn “Back” để dừng tiến trình chạy Night Audit

Bước 4: POST ROOM RATES & PACKAGES - Hệ thống tự động ghi nhận các khoản tiền phòng và gói dịch vụ

Bước 5: POST FIXED CHARGE - Hệ thống tự động ghi nhận các khoản tiền phụ phí

Bước 6: CHANGE RESERVATION STATUS - Hệ thống tự động chuyển tình trạng của các đặt phòng

Bước 7: PRINT FINAL REPORTS - Hệ thống tự động kết xuất các báo cáo đóng ngày ra dạng file PDF

Bước 8: ROLL THE BUSINESS DATE - Hệ thống tự động thực hiện chuyển sang ngày mới

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.