Skip to main content
Skip table of contents

Night Audit Report (Báo cáo kiểm toán đêm)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo kiểm toán đêm (Night Audit Report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Night Audit – Night Audit Report

Tổng quan (Summary)

Danh sách các báo cáo kết xuất ra dạng file EXCEL/PDF sau khi quá trình chạy đóng ngày hoàn thành. Các file báo cáo:

  • Được lưu trữ trên máy chủ dưới dạng tệp PDF

  • Người dùng có thể thực hiện export theo các định dạng khác nhau

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Di chuyển chuột vào dòng tên báo cáo cần xem và nhấn “Export” để tải báo cáo về máy/file cá nhân.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.