Skip to main content
Skip table of contents

Package/Quản lý package cho khách

Tên màn hình (Screen Name)

Package

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Package

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm, xem chi tiết, thay đổi, cắt thẻ nhanh gói dịch vụ và cắt thẻ phòng cho khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Search box: cho phép nhập tên khách, phòng, mã đặt phòng để tìm kiếm

 • Arrival Date(From-To): lọc theo ngày đến của khách, cho phép nhập khoảng ngày

 • Reservation Status: lọc theo trạng thái của khách, mặc định là trạng thái INHOUSE, cho phép chọn nhiều ( INHOUSE, RESERVED, CHECKED OUT, CANCELLED, PRE-CHECK IN, NOSHOW )

 • Itinerary Number: tìm kiếm theo mã hành trình, cần nhập chính xác

 • Rooms: tìm kiếm theo số phòng, nhập chính xác số phòng, có thể nhập nhiều phòng và cách nhau bởi dấu phẩy

 • Unassigned Only: lọc ra những khách chưa được gắn thẻ nếu người dùng bật lên / hiển thị toàn bộ nếu tắt.

 • Unassign key card: Lọc ra những khách chưa được gắn thẻ phòng nếu người dùng bật lên / hiển thị toàn bộ nếu tắt

 • Unassign face: Lọc ra những khách chưa được đăng kí nhận diện khuôn mặt nếu người dùng bật lên / hiển thị toàn bộ nếu tắt

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Itinerary number: mã hành trình

 • Confirmation No: mã đặt phòng

 • Guest name: tên khách

 • Room: số phòng

 • Status: trạng thái của khách trong đặt phòng

 • Grant key: Cắt thẻ phòng cho khách

  • Chọn encoder đọc thẻ

  • Mặc định cắt thẻ cho Arrival date và departure date của phòng cần cắt thẻ

  • Arrival time và departure time mặc định là 14h - 12h, user có thể tùy chỉnh lại thời gian theo vận hành

  • Click Grant key để hoàn tất cắt thẻ

 • Card Id: số thẻ được gán cho khách

 • Arrival Date: ngày nhận phòng của khách

 • Departure: ngày trả phòng của khách

 • Rate code: mã giá của khách

 • Cắt key ăn cho khách bằng cách Click chuột vào ô Input Card Id và tap thẻ, mỗi lần cắt được 1 khách

 • Những khách đã đăng kí nhận diện khuôn mặt có icon Avatar trước guest name, click vào icon để xem chi tiết khuôn mặt

 • Bulk update package: Đổi bữa ăn 1 lúc nhiều conf no

  • Fail: Hiển thị thông tin số phòng đổi bữa thành công, trả kết quả những phòng không thành công và nguyên nhân

  • Success:

 • Sửa/Edit: Xem và sửa thông tin bữa ăn của khách

  • Hiển thị các thông tin của khách đã chọn:

  • Sync: đồng bộ nhanh dữ liệu các gói dịch vụ của khách theo cách thủ công (trường hợp thay đổi, thêm mới ở màn hình chi tiết đặt phòng nhưng chưa kịp đồng bộ theo thời gian thực)

  • Assign thẻ đối với khách chưa được cắt key hoặc unassign key card đối với khách đã được cắt thẻ

  • Back: quay lại màn hình Package
   Màn hình Detail:
   - Date: các ngày trong giai đoạn ở của khách từ ngày nhận phòng đến ngày trả phòng.
   - Breakfast: bữa sáng
   - Lunch: bữa trưa
   - Dinner: bữa tối
   - VAP / SAF: gói dịch vụ kèm theo (có thể bao gồm trong mã giá (internal package/ gói bao gồm) hoặc khách mua thêm (bookable package/ gói mua thêm))
   - Các cột để trống là khách không có gói dịch vụ tương ứng trong giá phòng
   ❌ : khách có dịch vụ trong ngày tương ứng nhưng không sử dụng
   ✔ : khách có dịch vụ trong ngày tương ứng & chưa sử dụng.
   - Thay đổi gói dịch vụ của khách: nhấp đúp vào biểu tượng ✔ tương ứng với ngày & gói dịch vụ muốn thay đổi (không thể thay đổi các dịch vụ đã có dấu ❌ )

   Chỉnh sửa thông tin chi tiết package

  • Apply Date: chọn ngày áp dụng mới cho dịch vụ muốn thay đổi ngày sử dụng package

  • Package Period: giai đoạn dịch vụ cần thay đổi sang (Breakfast/ Lunch/ Dinner)

  • Status: Reserved → Reserved : giữ nguyên trạng thái của dịch vụ (chưa được sử dụng) / Reserved → Used: chuyển trạng thái của dịch vụ sang trạng thái đã sử dụng

  • Note: ghi chú cho việc thay đổi dịch vụ.

  • Sau khi Submit, dịch vụ của khách sẽ thay đổi & hiển thị như màn hình.

  • Khóa bữa ăn: Trong trường hợp muốn khóa bữa ăn của khách, chọn “Lock” để thực hiện khóa bữa.

   • Sau khi khóa, màn hình chi tiết package của khách sẽ hiển thị biểu tượng khóa tại màn hình như sau

   • Người dùng cũng có thể mở khóa bằng cách double click vào biểu tượng hình ổ khóa để thực hiện “Unlock

   • Màn hình History: người dùng có thể xem lại lịch sử thay đổi gói dịch vụ của khách

[Buttons] – Nút chức năng

 • Quẹt thẻ/ Verify Card: nhấp chọn để chuyển sang màn hình quẹt thẻ và xem thông tin chi tiết bữa ăn của khách

 • Scan thành công, hệ thống hiển thị Package Detail của thẻ đó

Lưu ý (Remarks)

Các gói dịch vụ bữa ăn có thời gian cụ thể tùy theo quy định của khách sạn. Trường hợp quá thời gian quy định thì mặc định hệ thống sẽ chuyển bữa ăn sang trạng thái không sử dụng ❌

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.