Skip to main content
Skip table of contents

Phân bổ quỹ phòng Global (Allotment Template)

Tên màn hình (Screen Name)

Phân bổ quỹ phòng Global (Allotment Template)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Template - Allotment Template

Tổng quan (Summary)

Bộ quỹ phòng Global và chức năng phân bổ về khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Allotment Group - Nhóm quỹ phòng

 • Code&Name: Mã và tên quỹ phòng

 • Select profile: Chọn hồ sơ đại lý liên kết với quỹ phòng

 • From - To: Thời gian bắt đầu và kết thúc quỹ phòng

 • Action: Nút chức năng

  • Sửa/Update: Sửa thông tin quỹ phòng

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin quỹ phòng

  • Gán hồ sơ đại lý/Add Profile: Nhấn để chọn và gán hồ sơ đại lý cho nhóm quỹ phòng

  • Gán mã giá phòng/Config rate: Nhấn để chọn và gán mã giá phòng cho nhóm quỹ phòng

Create - Tạo mới quỹ phòng

 • Code: nhập thông tin mã nhóm quỹ phòng cần tạo

 • Name: Nhập tên nhóm quỹ phòng

 • From-To: khoảng thời gian quỹ phòng có tác dụng

 • Pax/Room: Số lượng người trên mỗi phòng

 • Combo Category: Bộ danh mục để phục vụ cho việc mapping giữa Profile/Rate Plan/ Allotment

 • Create: Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu để tạo một quỹ phòng người dùng sẽ nhấn nút Create để tạo

 • Cancel: Nhấn nút Cancel nếu người dùng muốn hủy việc tạo quỹ phòng

Edit Allotment - Chỉnh sửa quỹ phòng

 • Name: Nhập tên nhóm quỹ phòng

 • Profile: Hồ sơ của đại lý

 • From-To: khoảng thời gian quỹ phòng có tác dụng

 • Config rate: Nhấn để chọn và gán mã giá phòng cho nhóm quỹ phòng

 • Action: Nút chức năng

  • Sửa/Update: Sửa thông tin quỹ phòng

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin quỹ phòng

  • Gán hồ sơ đại lý/Add Profile: Nhấn để chọn và gán hồ sơ đại lý cho nhóm quỹ phòng

II. Property Distribute - Phân bổ quỹ phòng Global về cơ sở

 • Code&Name: Mã và tên quỹ phòng

 • Select profile: Chọn hồ sơ đại lý liên kết với quỹ phòng

 • Chọn 1 hoặc nhiều quỹ phòng cần phân bổ về cơ sở

 • Chọn 1 hoặc nhiều cơ sở

 • Chọn Distribute to Property , Chọn Confirm để xác nhận. Cancel nếu muốn hủy bỏ việc phân bổ quỹ phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.