Skip to main content
Skip table of contents

Phân bổ Rate về kênh bán phòng (Distribute Local Rate)

Tên màn hình (Screen Name)

Update Rate Plan

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Tab Distribution Channels

Tổng quan (Summary)

Mở bán mã giá cho các kênh bán phòng

Màn hình (Screen)

Hướng dẫn

Thực hiện mở bán cho các kênh bán phòng bằng nút chức năng. Có 2 trạng thái Active - mở bán hoặc Inactive - không mở bán.

Lưu ý (Remarks)

Việc đóng mở mã giá cho kênh bán phòng trong mã giá sẽ chỉ tác động đến việc mã giá đó có được bán trong quỹ phòng chung – Freesale hay không.

Đối với chương trình khuyến mãi, việc gán mã giá sẽ thực hiện tại mục Allotment của RRM.

VD: Chương trình Khuyến mãi mùa hè sẽ là quỹ phòng riêng Summer Promotion

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.