Skip to main content
Skip table of contents

Phân loại phương tiện (Vehicle Type)

Tên màn hình (Screen Name)

Phân loại phương tiện (Vehicle Type)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Setting - Vehicle - Vehicle Type

Tổng quan (Summary)

Cho phép cấu hình, tạo mới, cập nhật cũng như xóa thông tin các loại phương tiện theo nhu cầu quản lý của khách sạn,

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Name/Tên: Thông tin, tên của loại phương tiện

  • Seat/Ghế ngồi: Số ghế ngồi

    • Action/ Nút chức năng:

    Sửa/ Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin chi tiết của loại xe

    Xóa/ Delete: Nhấn để thực hiện xóa thông tin của một loại xe

    Tạo một loại phương tiện mới:

Nhập đầy đủ các trường thông tin

→ Nhấn chọn “Submit” để lưu lại thông tin vừa tạo.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.